Chủ đầu tư bắt buộc phải đăng ký tiến độ dự án

Chủ đầu tư bắt buộc phải đăng ký tiến độ dự án

Sẽ quy định trách nhiệm của chủ đầu tư cấp I, chủ đầu tư cấp II về tiến độ thực hiện dự án.

Theo dự thảo mới của Sở Xây dựng Hà Nội về điều lệ quản lý thực hiện dự án đối với các dự án khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở, yêu cầu chủ đầu tư phải đăng ký tiến độ thực hiện dự án.

Hiện nay, hầu hết các dự án khu đô thị mới trên địa bàn Hà Nội, các chủ đầu tư dự án chưa thực hiện lập và trình duyệt Điều lệ quản lý thực hiện dự án dẫn đến khó khăn trong kiểm soát việc thực hiện dự án, khó phân định việc đúng sai và quy trách nhiệm trong một số nội dung khi thực hiện dự án của chủ đầu tư và các bên liên quan.

Sở Xây dựng Hà Nội vừa có bản dự thảo về “Điều lệ quản lý thực hiện dự án đối với các dự án khu đô thị mới, dự án phát triển nhà ở” trình Vụ pháp chế -Bộ Xây dựng xem xét và cho ý kiến. Trong đó, điều lệ này quy định một số nội dung về quản lý và thực hiện dự án khu đô thị mới (dự án phát triển nhà ở)…từ khi tiến hành thực hiện đầu tư xây dựng đến khi hoàn thành toàn bộ dự án. Điều lệ này quy định các chủ đầu tư phát triển dự án phải lập kế hoạch triển khai dự án như kế hoạch thực hiện dự án, lập kế hoạch thực hiện từng công việc,...

Bên cạnh đó, điều lệ cũng quy định về quản lý tiến độ thực hiện dự án, quy định trách nhiệm của chủ đầu tư cấp I, chủ đầu tư cấp II về tiến độ thực hiện dự án. Tất cả các công trình xây dựng trong khu đô thị mới trước khi triển khai phải lập tiến độ thi công xây dựng phù hợp với tổng tiến độ của dự án khu đô thị mới (dự án phát triển nhà ở). Chủ đầu tư cấp I có trách nhiệm kiểm tra, xác nhận sự phù hợp của bản tiến độ thi công xây dựng với tiến độ dự án khu đô thị mới (dự án phát triển nhà ở)...Tin bài mới nhất